פקודת תעבורה לגבי השימוש בטלפון  בעת שיעור נהיגה עודכנה. השינוי חשוב במיוחד, מכיון שהוא מופיע כחוק ולכן העבירה עליו חמורה יותר.

מצד שני השינוי לא מפרט בצורה מדויקת במה מותר להשתמש.  על פי השינוי העיקרון המוביל הוא, שהמורה לא יחזיק את  מכשיר הטלפון בידיו. מכאן שכל מכשיר המאפשר למורה לדבר בטלפון ללא אחיזה בו מתאים.

ראוי לציין כי שינוי זה הוא תוצאה של מאבקים  רבים שהפעילו חברי הארגון הארצי, מכיון שהצעת החוק המקורית, ניסתה לבטל לחלוטין את השימוש בטלפון בעת שיעור נהיגה.

 

 לשון החוק

 

חוקלתיקוןפקודתהתעבורה )מס' 81 (, התשס"ח 2007- *

1. בפקודת התעבורה 1, בסעיף 16 , האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא: תיקון סעיף 16

")ב ( מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לא ישתמש, בשעת הוראת נהיגה, בטלפון קבוע

או נייד, אלא באמצעות דיבורית; בסעיף זה -

"דיבורית" - התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו, ובלבד שאם ההתקן מצוי

בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו;

"טלפון" - מכשיר המיועד לתקשורת שיש בו לחצנים לחיוג."