שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין 
האם מבחן התיאוריה יעזור לך בלימוד הנהיגה המעשי ? שאלה זו נשאלה, כדי לבדוק, את החשיבות, אותה מייחס התלמיד למבחן התיאוריה. נוכל ללמוד: א. האם יש שוני בין משקל החשיבות המיוחס למבחן בין הישן לחדש.
ניתוח הנתונים מלמד כי רוב התלמידים רואים בלימוד העיוני, נדבך חשוב בהליך הלימוד הכללי.

כל הזכויות שמורות.