רישיון נהיגה לנהג חדש

חלק א. החוק היום.

Lic
רישיון נהיגה לנהג חדש - כל הדגשים

חוק נהג חדש - ליווי לנהג חדש עומד להשתנות, נכון להיום ולפחות עד קיץ 2013 החוק לא משתנה. חשוב שכל מי שמקבל רישיון נהיגה חדש יבין את החוק כולו לפרטי פרטיו, מכיוון שאי עמידה באחד מסעיפי החוק, עלולה להחזיר את ה 'נהג חדש' למסלול הלימודים בו החל. באופן תיאורטי על פי סעיפי החוק, יכול נהג חדש להישאר כזה לכל ימי חייו.

 

 12א - רשיון נהיגה לנוהג חדש 

(א)  רשיון נהיגה, לפי סעיף 11 שניתן למי שלא היה בידו רשיון לנהיגת רכב מנועי, תקפו יהיה מוגבל לשנתיים ובהן יראו אותו כנוהג חדש.

 (ב)רשות הרישוי תחדש את רשיונו של נוהג חדש, אולם אם הוא הורשע באחת מן העבירות המנויות בתוספת השלישית, תתנה רשות הרישוי את חידוש רשיונו בבחינות ובבדיקות שתקבע, ומשחידשה כך את רשיונו אחרי קיום תנאים שהתנתה יחולו הוראות סעיף זה כאילו ניתן הרשיון לפי סעיף קטן (א).

 (ג)האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מכל סמכות של רשות הרישוי לפי הוראה אחרת של פקודה זו.

(ד) לעניין סעיף זה, מי שהיה בידו רשיון לנהיגת אופנוע, תלת-אופנוע, קטנוע, טרקטור או מכונה ניידת, בלבד, רואים אותו כמי שלא היה בידו רשיון לנהיגת רכב מנועי.

  12א1 

(א) בסעיף זה, "מלווה" – מי שבידו רשיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות ומלאו לו 24 שנים, ו-3 שנים לפחות – אם מלאו לו 30 שנים. ואולם אדם לא יחשב מלווה לעניין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 24ב.


(ב)    לא ינהג נוהג חדש ברכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטור וטרקטורון, בשלושה החודשים הראשונים מיום שניתן לו רשיון נהיגה, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה.
(ג)  רשות הרישוי תציין ברשיון הנהיגה שניתן לנוהג חדש, את התקופה שבה חלה לגביו חובת הליווי לפי סעיף קטן (ב).


(ד) הוראות סעיף זה וסעיף 12א2 לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג רכב, במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח רשיון נהיגה בר-תוקף מטעם צבא הגנה לישראל, או מטעם המשטרה, ולעניין זה יחולו ההוראות החלות על נוהג חדש לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרה.

 

כל הזכויות שמורות. 

אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה ללימוד תאוריה. מוציא לאור של ספרי לימוד תאוריה, מולטימדיה - למד נהיגה בדרך הקלה, למד תיאוריה ללא קריאה.