היבט משפטי של לימוד תיאוריה
הפעלת שיטת הינקוד והיבטים משפטיים

הפעלת שיטת הניקוד נמצאת בסמכות שר התחבורה ומשרדו, כפי שפורט בתקנות התעבורה.

חשוב להדגיש כי לתקנות אלו תוקף תחוקתי ואי מילוי ההוראות המצויות בהם עליהם יחשב לביצוע עבירה.

ההודעות לנהג

חלק מהתחומים הנישונים בהיבטים המשפטיים של התעבורה רלוונטיים ביותר לענייני תיאוריה ונהיגה. מורה לנהיגה חייב לדאוד לכך שהתלמיד שלו יהיה מודע להיבטים המשפטיים של הנהיגה בישראל.

התקנות מפרטות בדיוק כיצד תימסר ההודעה לנהג.  נהגים לא יכולים להתחמק יותר בטענה שלא קיבלו את ההודעה.

550. (א) צבר הנהג נקודות במספר המחייב אמצעי תיקון כאמור בתקנה 549, תודיע לו על כך רשות הרישוי וההודעה תכלול פרטים בדבר אופן ביצועו; היה אמצעי התיקון פסילת רישיון, תפרט בהודעה את מועד תחילת פסילת הרישיון ואת החובה להפקידו; ההודעה תישלח לנהג בדואר רשום, לפי הכתובת הרשומה במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה, או תימסר אישית לידיו.

(ב) הודעה על אמצעי תיקון לפי תקנה 549(א) ו-(ב) שנשלחה כאמור בתקנת משנה (א), יראו אותה כמסורה לנהג בתום 15 ימים מיום משלוחה, זולת אם הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה.

(ג) נמסרה אישית לידיו של הנהג הודעה על פסילת רישיונו לפי תקנה 549, שלא באמצעות דואר רשום, יראו אותו כמי שיודע על הפסילה ומועד תחילתה יהיה 30 ימים מיום מסירת ההודעה.

חשוב להדגיש: הודעות פסילת רישיון נמסרות באופן אישי, כדי שלא יוכל לטעון הנהג העבריין, כי ההודעה לא נמסרה לו.


 cכל הזכויות שמורות 
אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה ללימוד תאוריה. מוציא לאור של ספרי לימוד תאוריה, מולטימדיה - למד נהיגה בדרך הקלה, למד תיאוריה ללא קריאה.