היבט משפטי של לימוד תיאוריה
ההיבט החוקי של שיטת הניקוד

הפעלת שיטת הניקוד נמצאת בסמכות שר התחבורה ומשרדו, כפי שפורט בתקנות התעבורה.

חשוב להדגיש כי לתקנות אלו תוקף חוקתי ואי מילוי ההוראות המצויות בהם עליהם יחשב לביצוע עבירה.

התקנות בנושא שיטת הניקוד:

הנהלת החשבונות על פי התקנות

התקנות מפרטות בדיוק כיצד מחושבות ונספרות נקודות החובה על פי שיטת הניקוד:

 

547.      (א)        רשות הרישוי תסכם את מספר הנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג בכל פעם שחל שינוי במספר הנקודות הרשומות לחובתו; לעניין זה, "נקודות תקפות" – נקודות שטרם חלפה מיום ביצוע העבירה שבשלה נרשמו, התקופה האמורה בתקנת משנה (ב) או (ג), לפי העניין, או שטרם בוצעו כל אמצעי התיקון שהטילה רשות הרישוי בשלהן, אם הטילה (להלן בחלק זה – נקודות תקפות).

            (ב)        נקודות יהיו תקפות במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה.

            (ג)         על אף האמור בתקנת משנה (ב), אם הצטברו לחובתו של נהג 22 נקודות או יותר בתוך פחות משנתיים, הנקודות יהיו תקפות למשך 4 שנים מיום ביצוע העבירה.

            (ג1)       מועד רישום הנקודות במרשם העבירות אינו משפיע על מניין התקופות כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג).

            (ד)        (בוטלה).

            (ה)        חדלו נקודות מלהיות נקודות תקפות, ולאחר מכן נרשמו לחובתו של נהג נקודות בשל עבירה שבוצעה בתוך התקופה האמורה בתקנת משנה (ב) או (ג), לפי העניין, יראו את כל הנקודות האמורות כנקודות תקפות ויחולו עליהן הוראות תקנות משנה (ב) ו-(ג), לפי העניין.

חשוב להדגיש: בהתאם לשיטה זו – אין מחיקת נקודות אלא רק צבירה לתקופה מסוימת, כאשר ככל שעולות מספר הנקודות אמצעי הענישה  מחריפים.


 c כל הזכויות שמורות 
אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה ללימוד תיאוריה. מוציא לאור של ספרי לימוד תאוריה, מולטימדיה - למד נהיגה בדרך הקלה, למד תיאוריה ללא קריאה.