פקודת התעבורה
הגדרות:
רכבת מקומית: (הגדרה חדשה) כהגדרתה בסעיף 46 לפקודת מסילות הברזל. התשל"ב 1972 (בפקודה זו – פקודת מסילות הברזל).

סעיף 4 לפקודה: נוסף תת סעיף ב' בנושא הסמכות להסדרת רישוי כלי רכב. השר ינחה את הרשות לגבי בדיקות שעליה לבצע כדי לוודא שכל המיסים והאגרות שולמו. כגון עיקולים או הגבלות שאינן מאפשרות שינוי בהעברת הבעלות ואם הרכב ממושכן. תוקף סעיף ב': 1 בינואר שנת 2013.

סעיף 45א: "פסילת רישיון נהיגה בשל פסילת רישיון לנהיגת רכבת מקומית". נפסל אדם בידי בית משפט מלהחזיק או לקבל רישיון לנהיגת רכבת מקומית עפ"י פרק 1 לפקודת הרכבת, לצמיתות או לתקופה מסוימת או עד למילוי תנאים שנקבעו ע"י בית המשפט, רשאי בית המשפט לפסול אותו אדם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לצמיתות, לתקופה מסוימת או עד למילוי תנאים שנקבעו ע"י בית המשפט.

סעיף 47 תת סעיף (ו1): (חדש) נפסל אדם ביד קצין משטרה לפי הוראות סעיף קטן (ב) בפרק ד1 לפקודת מסילות הברזל, מלהחזיק ברישיון לנהיגת רכבת מקומית, לתקופה, בשל עבירה שעבר הנוגעת לרכבת מקומית, רשאי קצין משטרה לפסול אותו אדם מלהחזיק גם ברישיון נהיגה למהלך כל התקופה או
לחלקה. סעיף משנה 1: עבירה לפי פרטים (1), (3), (6), (8) או (11), בתוספת הרביעית, כפי שהוחלו בסימן ד' בפרק ד1' לפקודת מסילות הברזל.

סעיף משנה 2: עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נהרג אדם או נחבל.

רישיון לנהיגת רכבת מקומית

סעיף 51א: (חדש) נפסל אדם בידי המנהל שמונה לעניין מסילת ברזל מקומית לפי סעיף 2א' לפקודת מסילות הברזל, מלהחזיק ברישיון לנהיגת רכבת מקומית, או מי שהמנהל החליט להתלות את רישיונו. רשאית רשות הרישוי לפסול אותו אדם מלהחזיק רישיון אוטובוס לצמיתות או לתקופה מסוימת, עד שימלאו התנאים שקבעה בהחלטה. אלא אם כן התקיימו נסיבות שאינן מצדיקות פסילה כאמור. אוטובוס, למעט אוטובוס זעיר פרטי לפי פקודה זו.

סעיף 61א1: (חדש) רשות הרישוי תמסור מידע למנהל שמונה לעניין מסילת ברזל מקומית לפי סעיף 2א' לפקודת מסילות הברזל לשם הפעלת סמכויותיו:

סעיף משנה 1: הודעה שמסרה משטרת ישראל לרשות הרישוי לגבי בעל רישיון נהיגה לפי סעיף 46כז' לפקודת מסילות הברזל, שהוא גם בעל רישיון לרכבת מקומית וקצין משטרה החליט לפסול אותו מלהחזיק רישיון ולתקופת הפסילה. סעיף משנה 2: הודעה לגבי בעל רישיון שהוא בעל רישיון לנהיגת רכבת שרשות הרישוי החליטה לפי הוראת פקודה זו לפסול אותו מלהחזיק רישיון לצמיתות או לכל תקופה אחרת. או עד מילוי תנאים שנקבעו בהחלטה ועל התקופה האמורה.

סעיף משנה 3: הודעה על החלטה כאמור בפסקה (1) (2) שבוטלה או שונתה בידי בית המשפט.

סעיף 65ג: (סעיף משנה א) חובת חבישת קסדת מגן באופניים, חובה זו לא תחול על בגיר בדרך עירונית כהגדרתה בפקודה. אלא בעת פעילות ספורטיבית בעיקרה.

סעיף 77א(א) (2): "שרותי תחבורה ציבורית". רכבת. *כהגדרתה בפקודת מסילות הברזל.

סעיף 64א: " הפקרה אחרי פגיעה" הסעיף כלל בעבר שני תתי סעיפים וכעת שונה לחמישה תתי סעיפים.

נוהג רכב שהיה מעורב בתאונה בה נפגע אדם או שהיה עליו לדעת שאדם נפגע או עשוי להיפגע, ולא עצר את רכבו כדי לעמוד על תוצאות התאונה ולהגיש עזרה דינו - מאסר שלוש שנים.

נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם ולא עצר במקום התאונה או קרוב ככל האפשר לעמוד על תוצאות התאונה ולא הזעיק עזרה דינו- מאסר שבע שנים.

נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נגרמה לאדם חבלה חמורה או שבה נהרג אדם ולא עצר או ולא הזעיק עזרה כאמור בסעיף קטן (ב) דינו- מאסר 14 שנים.

החליט בית משפט להטיל על אדם עונש מאסר לפי סעיף קטן (ב) או (ג) לא ייתן עליו צו מבחן , אלא מטעמים מיוחדים שירשמו, ולא יטיל עליו מאסר על תנאי בין כעונש יחיד ובין עונש נוסף.

"הזעיק עזרה" הושיט עזרה מתאימה בהתאם לנסיבות, נסיבות המקרה ומקום התאונה. הזעיק את גופי ההצלה המקצועיים, המתין ליד הנפגע עד הגעתם דאג למניעת נזק נוסף ככל יכולתו והגיע לנפגע עזרה ראשונה אם ביכולתו וכהכשרתו.

סעיף 64א1: (סעיף חדש) חובה לנוסע להתקשר לגופי הצלה נוסע ברכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם חייב להתקשר לגופי ההצלה הנחוצים ולהזעיקם למקום התאונה, בהקדם האפשרי. אלא אם נוהג הרכב עצר והזעיק עזרה בנסיבות כאמור בסעיף 64א(ב) או (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על קטין שטרם מלאו לו 16.

סעיף 64ב לפקודה: בהגדרה "שיכור" נוסף תת סעיף 3א. מי שנמצא בגופו אלכוהול בריכוז העולה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף או לפי דגימת דם בריכוז העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר דם.

נוהג חדש.
נהג שטרם מלאו לו 24 שנים. נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלם הכולל עולה על 3500 ק"ג. נהג בעת נהיגת רכב ציבורי.

סעיף 70א1: שינוי חדש נוסף מותרת חניית רכב בתחנת אוטובוס הימי מנוחה (עפ"י סעיף 18א10 לפקודת סדרי שלטון ומשפט) רשות רישוי מקומית תציב אישור לחניה בתחום התחנה משעה 20:00 בערב יום המנוחה ועד לשעה 16:00 ביום המנוחה. תמרור זה לא יוצב, בדרך שאינה עירונית, בנתיב נסיעה בדרך למעט נתיב שהותרה בו חניה לפני ואחרי התחנה. בנתיב תחבורה ציבורית, במסוף תחבורה ציבורית, בנתיב שבו מותרת נסיעה רכב ציבורי גם בימי מנוחה. רכב שיחנה בניגוד לחוק ייגרר.

סעיף 70א2 לפקודה(חדש): סעיף חדש. "סייגים להגבלת שעות חניה של נכים", אין להגביל שעות חניה של נכים שניתן להם תג נכה לשעות מסוימות אלא בהתקיים אחד מאלה:

מקום חניה בתחום שיפוטה של רשות תמרור מקומית וסמוך למקום העבודה הקבוע של הנכה והגבלת השעות נקבעה בהתאם לשעות העבודה שמסר הנכה. מקום חניה המוקצה סמוך למקום ציבורי, ובלבד שהגבלת השעות נקבעה בהתחשב בשעות שבהן עומד המקום או חלקו לשימוש כלל הציבור. או בשעות בהן ניתן שרות ציבורי לכלל הציבור. "מקום ציבורי" "שרות ציבורי" כהגדרתם בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלויות

סעיף 70ב2 לפקודה (חדש):(סעיפי משנה א-ד), הצבת תמרור במקום חניה לנכה. במקום ציבורי חובת הסימון למקום חניית נכה היא על הרשות המקומית. תוך 30 יום, הרשות המקומית אמורה לסמן את מקום חניית הנכה. באישור משרד התחבורה, ניתן לקבוע שהוראות אל ה יחולו גם במקום מגורים שאינו ציבורי.

סעיף 70ב3 לפקודה: (סעיפי משנה א,ב), פקח של רשות מקומית, רשאי להיכנס לאחר שהזדהה ולצורך ביצוע עבודתו למקום חניה כהגדרתו בסעיף 70ב2 לרבות חניה שאינה דרך. בלבד שלא יכנס:

למקום מגורים אלא באישור בית משפט.

מקום של מערכת הביטחון, (צה"ל, משטרה, שב"ס, משרד ראש הממשלה, מפעלים וספקים ביטחוניים.) פקח לא יעשה שימוש בסמכות זו אלא בהתאם לדין שמכוחו הוסמך.

סעיף 71ב (חדש): (סעיפי משנה א-ו), דן בהחלטה על הקמת מרכז מידע ארצי לתחבורה ציבורית.

סעיף 71ג (חדש): (סעיפי משנה א-ד), דן בהחלטה על שילוט ומידע בתחנות אוטובוסים, מוניות וקווי שרת.

סעיף 71ד (חדש): דן בהחלטה על שילוט אלקטרוני בתחנות אוטובוסים.

סעיף 71ה (חדש): דן בחובה על מסירת המידע לפי סעיפים 71ב עד 71ד בחינם.

סעיף 71ו (חדש): מפעיל שלא יעמוד בביצוע ההחלטות לפי סעיפים 71ב עד 71ה, ראשי המפקח הארצי על התעבורה, לבטל את הזיכיון שלו.

תחולת סעיפים 71ב עד 71ז החל מ-1/1/2012.

פרק חמישי עבירות קנס: סעיף מס' 30 (ב') לפקודה: שיעורי הקנסות הקבועים בחוק על עבירות. עבירות ראשונות קנס שלא יעלה על 2900 ₪, עבירות חוזרות סכום שלא יעלה על 4300 ₪.

סדרי הסעה באוטובוס:

לפקודה נוסף פרק שישי 1 הדן בסדרי הסעה באוטובוס. בפרק 5 סעיפים הדנים בנושאים הבאים: כרטיסים, חובת הזדהות של נוסע, זיהוי נציג חברת האוטובוסים,דינו של נוסע ללא כרטיס, עונשים בחוק.

תקנות התעבורה:

תקנה 1 : הגדרות ופרשנות: "אופניים עם מנוע עזר" ההגדרה אופניים בעלי שני גלגלים המורכבים זה אחר זה שמותקן בהם מנוע חשמלי שנתקיימו בהם כל אלה. תוקף התקנה 3/3/2011.

הספק מרבי של במנוע לא יעלה על 250 וואט.

המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושת האופניים.

כוח המנוע יורד עם עליית המהירות ומפסיק פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה על 25 קמ"ש.

האופניים עומדים בתקן אירופאי 15194 EN ובהוראות ליישום התקן שנקבעו במנהל הרכב בהתייעצות עם הממונה על התקינה במשרד התמ"ס.

תקנה 1 הגדרות: הגדרת רכב אספנות, להגדרה נוספו גם רכב עבודה ורכב חילוץ.

תקנה 18 סעיף ה: בתקנה שונה משך הזמן שרשות מקומית יכולה לקבוע הסדר תנועה זמני מ- 4 חודשים לחצי שנה.

תקנה 23 סעיף (א) תת סעיף א1: תת הסעיף שונה. תקנה שדנה בחובות עובר דרך.נוספה הנחייה שיש להישמע לעובד רשות מקומית במדים שהוסמך לכך, ע"י מפקד מחוז או ראש אגף.

תקנה 23 (1 א) : בתקנה נוספה חובת ציות על עובר דרך גם לעובד רשות מקומית כשהוא במדים. עובד רשות הרשות המקומית חייב לקבל הכשרה לצורך הכוונת תנועה והסמכה על ידי מפקד מחוז או ראש אגף תנועה במשטרת ישראל.

תקנה 39א: נוסף סעיף משנה ט': לא ינהג אדם מכונה ניידת אופנית אלא אם קיבל הדרכה לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ומגוף שהרשות אישרה לכך. וניתן לו אישור מאת רשות הרישוי לנהוג מכונה ניידת.

תקנה 39א (ט'): התקנה דנה בהיתר נהיגת מכונה ניידת. התקנה קבעה שלא ינהג אדם במכונה ניידת אלא אם קיבל הכשרה לכך עפ"י תכנית שאישרה רשות הרישוי וניתן לכך היתר על ידי רשות הרישוי. רשאי להשתתף בהכשרה, בעל רישיון לטרקטור מגיל 17 שנה ומעלה ובעל ותק של חצי שנה לפחות. או מי שהוא בעל רישיון לנהיגת רכב פרטי.

פטור מהקורס: מי שיש לו היתר ברישיון הנהיגה עפ"י תקנת המעבר או מי שמחזיק רישיון נהיגה לרכב מסוג C או .E לפני 22.06.10 .

תקנת מעבר: קובעת מי שהחזיק רישיון נהיגה לטרקטור, רכב פרטי, רכב משא עד משקל 12 טון לפני תאריך 22.06.10 יוכל לנהוג מכונה ניידת בכל משקל עד לתאריך 22.06.12 . עד לתאריך זה יהיה חייב לבצע קורס הפעלת מכונה ניידת ולקבל היתר ברישיון הנהיגה. תאריך תחולה לתקנה 39א ותקנת המעבר: 22.06.10.

תקנה 39טז: בעל אופניים עם מנוע עזר והנוהג בהם פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.

תקנה 39יז: הנוהג באופניים עם מנוע עזר פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה. תקנה 39יח: לא ינהג אדם באופניים עם מנוע עזר אלא לאחר שמלאו לו 14 שנים.

תקנה 47 סעיף ח: איסור עקיפה של רכב עוקף בכביש חד סטרי או כביש שהותרה בו עקיפה ע"י תמרור ויש בו יותר משני נתיבים לאותו כיוון נסיעה למעט נת"צ. הוראות אלה, יחולו מעתה על אוטובוס (חדש). רכב מסחרי ורכב עבודה שמשקלם הכולל עולה על 3500 ק"ג. אסור להם לעקוף רכב עוקף בכל דרך.

הסעיף עודכן כך שהאיסור לא חל על אוטובוס זעיר.

תקנה 72 סעיף 16: תוקן הסעיף רק נכה או מי שנוהג עבורו יכולים לחנות בחניית נכים עפ"י תג נכה כפי שמוגדר בחוק הנכים .

תקנה 84 סעיף ד: בוטל. דן בנושא היתר הסעה לטיולית.

תקנה 169א : 1. בדיקת מעבדה בנושא אלכוהול, אושר המכון לטוקסילוגיה ופרמקולוגיה במרכז הרפואי שיבא האישור נרשם ע"י שר הבריאות. 2. המינוח "מידה קבועה", שונה ל- "ריכוז אלכוהול בדם".

תקנה 170 : התקנה דנה בנושא נהגים, התקנה נותנת פרשנות לגבי נהגים, לפרשנות נוסף ערך:"תושב ישראל". והגדרתו כהגדרת תושב במרשם התושבים

תקנה 173 (1) : בסעיף שונה הנוסח כך שרישיון לא יחודש לתקופה של 10 שנים למי שעונה לתקנה 196 החדשה.

תקנה 173 סעיף א (7 ו-8) : תתי סעיפים חדשים. התקנה דנה בחידוש רישיון נהיגה עד ל-10 שנים. תת סעיף 7: שלנהג חדש שלו רישיון עד חמש שנים, וביצע נהיגה מונעת יחודש רישיונו עד 7 שנים. הוא הדין לגבי בעל רישיון בינלאומי. תת סעיף 8: דן במי שלא ביצע נהיגה מונעת ומשרד הרישוי אישר לו ארכה לאחר שקיבל את הסיבה לאי ביצוע נהיגה מונעת. רישיונו יחודש רק לשנתיים עד שיוכיח כי ביצע את ההשתלמות. תקנה 174ב (א): התקנה קובעת שמי שבער מבחן או שינה את סוג הרישיון שלו, ואו רישיונו הוגבל לסוג רכב מסוים, רשות הרישוי ראשית להנפיק לו רישיון זמני לתקופה של עד חצי שנה. תקנה 176 : רישיון דרגה A2 כוח סוס שונה מ- 14.916 ל- 14.6 כוח סוס. תקנה 177 : רישיון דרגה A1 שונה מ- 33 כוח סוס ל- 33.9 כוח סוס. תקנה 178 : רישיון דרגה A כוח סוס העולה על 33.9 כוח סוס.

תקנה 179: סעיף משנה 2 לתקנה שונה נוספה נהיגה "בבימה מתרוממת ניידת" זהו מתקן הרמה המיועד להרים אנשים מתוך משטח עבודה.

תקנה 179 (4): בסעיף משנה 4 לתקנה מתיר לבעל רישיון טרקטור לנהוג בטרקטורון. חידוש בתקנה שלא ינהג נהג טרקטור בטרקטורון אלא לאחר שעבר הכשרה ועמד בהצלחה במבחן נהיגה. וכן, נרשם לו היתר לנהיגת טרקטורון ברישיון. (כיום מתבצעת ההכשרה במסגרת קורס נהיגת הטרקטור. משתלם שיוותר על ההכשרה, לא יקבל היתר).

תקנה 180: סעיף משנה 1 בתקנה נוסף איסור נסיעה במונית, רכב סיור ואוטובוס ציבורי. סעיף משנה 2, הוגבל נהג לנהיגת רכב כאמור בתקנה 179 סעיפי משנה 2 עד 5 בלבד. נוספו סעפי משנה 5 ו-6. סעיף משנה 5, רכב מנועי עם אביזרים מיוחדים אשר צוין ברישיון שלו שהוא רכב רפואי מיוחד שמשקלו הכולל אינו עולה על 4000 ק"ג ומספר הנוסעים לא יעלה על 8 נוסעים. סעיף משנה 6, ברכב שצוין ברישיונו כרכב לימוד נהיגה שמשקלו הכולל אינו עולה על 4000 ק"ג, ושמותקנים בו אביזרים מיוחדים שאישר המוסד לביטוח לאומי, ובלבד שינהג בו מורה מוסמך.

תקנה 181: סעיף משנה 4, במקום מלגזה נרשם מכונה ניידת אופנית שמשקלה הכולל אינו עולה על 14999 ק"ג או מלגזה. נוסף סעיף משנה ב' מי שהיה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 179 כנוסחה ערב תחילתן בשנת 2005, יהיה רשאי לנהוג ברכב האמור בתקנה זו גם אם מספר הנוסעים בו אינו עולה על 11 נוסעים.

תקנה 182: סעיף משנה 3 שדן במכונה אופנית במשקל עד 14999 ק"ג בוטל.

תקנה 189 ה': לסעיף זה נוספה פיסקה, אם המבקש הוא בעל רישיון נהיגה לפי תקנה (רישיון (C+E ׁׂ183 כנוסחה ערב תחילת התקנות המתוקנות, לא יחולו עליו התנאים האמורים בתקנת משנה ד2 סיים 8 שנות לימוד, ד3 ידיעת שפות, ד6 קורס ע"ר וכיבוי אש, וכן יהיה פטור מבחינה עיונית.

תקנה 190 ( ) (2ג): התקנה דנה בהיתר לאוטובוס זעיר פרטי, רכב חילוץ, רכב ביטחון. תת הסעיף קבע שלא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב. כעת נוסף שמדובר בתושב ישראל ותושבי השטחים (תקנה 578ב) בלבד. תקנה 190 (2) ( ג1 ): תת סעיף חדש. לעניין נהג אמבולנס, על מבקש הרישיון לעבור מבחנים שקבעה רשות הרישוי, להוכיח שליטה בשפה העברית לרבות קריאה וכתיבה ושליטה בסיסית באנגלית. תקנה 190 (2)(ד): תת הסעיף דן במי שעבר בהצלחה את הקורסים לכרב חילוץ, רכב כיבוי אש, רכב בטחון. עמד במבחני הסיום. לגבי נהג אמבולנס יש צורך גם ממשרד הבריאות

תקנה 196: התקנה דנה בבדיקות רפואיות חוזרות.

בעלי רישיון לפי תקנות 182-185 בעלי היתר לפי תקנות 84 ה ו-190 ומורה מוסמך חייבים בבדיקה רפואית אחת לחמש שנים מהגיעם לגיל 60 ואחת לשנתיים בהגיעם לגיל 70.

בעל רישיון לרכב שלא צוין בסעיף א' חייב לעבור בדיקות רפואיות אחת לחמש שנים בהגיעו לגיל 70. ב1. בעל רישיון נהיגה חייב לבצע בדיקות ראיה על פי תקנות 198-ג201 בכל פעם שמחדש רישיונו בהגיעו לגיל 40. כל עוד אינו חייב בבדיקות לפי סעיפים א ו ב.

על הבדיקות יחולו הוראות תקנות 191-ג195.

מי שלא יתייצב לבדיקה, או שנבדק ונמצא בלתי כשיר לא יחודש רישיונו.

תקנה 199 (א) (1): התקנה דנה בשדה ראיה לדורש רישיון עד כה היה רשום לפי תקנות 176- 180 הנושא תוקן מאחר ודורש רישיון A תקנה 178 דורשת נותנים כמו לרכב משא. תקנה 199 (א) (2): בתת סעיף זה נוספה תקנה 178 שלא הייתה רשומה קודם.

תקנה 212ב': התקנה דנה בפסילת רישיונם של נהגים מסוכנים. עפ"י התקנה רשות הרישוי מוסמכת לפסול רישיונם של נהגים מסוכנים עד לחמש שנים, במקרים הבאים:

נהג שצבר 30 עבירות תעבורה במשך חמש שנים, למעט עבירות חניה.

נהג שצבר חמש עבירות מהעבירות המנויות בסעיף 40א (א) (1) לפקודת התעבורה או מהתוספת העשירית לפקודה. להלן הרשימה: נהיגה תחת השפעת אלכוהול, גרימת מוות ברשלנות, הפקרה לאחר תאונה, כניסה למפגש מסילת ברזל לאחר ירידת המחסום, נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה, אי ציות לרמזור אדום, עקיפה מסוכנת, נסיעה במהירות העולה על 40 קמ"ש מעל המותר, סיכון הולכי רגל במעבר חציה, אדם שהורשע על סעיף הריגה בתאונת דרכים. קיצור תקופת הפסילה: על אף האמור רשאית רשות הרישוי לקצר במקרים מסוימים ומטעמים אישיים מיוחדים של הנהג לקצר את תקופת הפסילה ותרשום את החלטתה הסיבות: נכות, מצב רפואי קשה של הנכה או של הנוהג בעבורו. ובלבד שהפסילה לא תפחת משלוש שנים.

תקנה 213 (א): רשות הרישוי תזמין לביצוע השתלמות נהיגה מי שמלאו לו חמש שנים מקבלת הרישיון בפעם הראשונה וכי מי שעבר מבחן המרה.

תקנה 213 (ד): הסעיף בתקנה דן בפטור מקורס רענון נהיגה. הפטור הוא: לבעלי רישיון נהיגה מדרגה 1 טרקטור בלבד. רשות הרישוי רשאית לפטור מנוכחות בקורס בעל מגבלה גופנית או אדם שאינו מבין את השפה, בתנאי שילמד את התכנים בדרך אחרת שתקבע רשות הרישוי. תאריך תחולה: 18.07.10.

תקנה 225 (א) (2): דנה באישור רכב להוראת נהיגה. תיקון בתקנה: התיקון קובע שניתן להחכיר רכב להוראת נהיגה מחברות ליסינג, מבלי שהרכב ירשם על שם המורה או בית הספר. לשם גילוי נאות, ברישיון הרכב ירשם לאחר החזרתו שהרכב שימש כרכב לימוד נהיגה. תקנה 271א : לתקנה נוספו שני סעיפי משנה ב ו-ג. סעיף ב דן בנושא אגרה ששולמה באיחור. שיעור האגרה יהיה כמחיר האגרה ביום התשלום אם המחיר השתנה או שאם התשלום לא השתנה התשלום יחושב בליווי הפרשי הצמדה וריבית התשלום הגבוה מבין שניהם. סעיף ג, התשלום יבוצע בבנק המורשה לכך.

תקנה 272א (2): הסעיף שונה נכה ישלם אגרת רישיון גם אם חוכר רכב (ליסינג) עליו להציג הסכם חכירה.

תקנה 281א': התקנה דנה בנושא רכב אספנות, סעיף א' בתקנה שונה רישיון לרכב אספנות הוארך מחצי שנה כיום לשנה.

תקנה 282: התקנה דנה בבדיקה ואישור של מפרטים טכניים לרכב. סעיף משנה 4 תת סעיף ד' פריט מס 58 נוסף כחובה מערכת בקרת יציבות .ESP בתת סעיף א- נוספו תתי הסעיפים הבאים: בדיקה ואישור של מפרטים טכניים לרכבים: רכב נכים (מסוג M1, N1, ו- N2, שמשקלם אינו עולה על 5000 ק"ג ומיועד לנהיגת נכים) שטרם חלפו לו 18 חודשים ממועד ייצורו. רכב ממוגן, שטרם חלפו 24 חדשים ממועד ייצורו. עגורן נייד(הגדרה חדשה מונת הרמה בעלת זרוע המורכבת של שילדה אינטגראלית שכושר ההרמה שלה עולה על 150 מטר) שטרם חלפו 60 חודש ממועד ייצורו.

תקנה 282 (ד): בסעיף משנה ד' רכב מסוג M ו- Nשמשקלו הכולל אינו עולה על 4500 ק"ג ורכב מסוג O1 ו- O2, שיובא בידי עולה חדש או נציג מדינת חוץ

תקנה 284: רישום בעלות רכב, נוסף משפט בתקנה המגדיר מיהו בעל רישיון סחר ברכב.

תקנה 297: התקנה שדנה ביומן נסיעות ברישיון סחר בוטלה.

תקנה 300 ב': התקנה שונתה וזה לשונה "בלוחית זיהוי של רכב הרשום בישראל יתקיימו התנאים המפורטים בתוספת השלישית".

תקנה 293 5 א': תקנה חדשה שקובעת שבעל רישיון סחר ברכב הוא מי שדרך עיסוק וקניה ומכירת רכב.

תקנה 306 (א)': התקנה דנה בתקינות הרכב. על פי התקנה, נודע ליבואן רכב מיצרן הרכב על תקלה בטיחותית סדרתית, יודיע עליה בכתב לרשות הרישוי תוך שבעה ימים. רשות הרישוי, לא תחדש רישיון רכב, לרכב שבעליו קיבל הודעה מרשות הרישוי על התקלה ולא הופיע לתקנה אם חלפו שישה חודשים מיום ההודעה.

בדיקת רכב ביבוא אישי: בעליו של רכב ביבוא אישי, ידרשו להציג בכפוף לשאר הבדיקות שנערכו עד עתה, תעודת בדיקה על פי תקנה 309. (התקנה דנה בשימוש רכב שניזוק).

תקנה 309 (א), בעליו של רכב, קצין בטיחות או מי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה להשתמש ברכב אם נגרם לו נזק: למערכת ההיגוי, בלמים, לשלדת הרכב מעבר לקו הגלגלים, לסרנים, לעמודי המרכב. אלא לאחר שהרכב תוקן וניתנה עליו תעודה ממוסך שהוסמך לכך.

הגבלת יבוא על טרקטורונים: החל מתאריך 1.10.10, תוטל הגבלה על יבוא טרקטורונים: ניתן לרשום טרקטורון בארץ רק עד 18 חודשים מיום ייצורו. למרות, שטרקטורים, טרקטור משא ורכב שטח אין הגבלת זמן. תקנת מעבר, תאשר רישום טרקטורונים שנפרקו מאוניה בנמלי הארץ ונרשמו עד 2.01.11. עליהם לא תחול ההגבלה רישום רכב כטיולית: בוטלה ההגבלה לקבלת היתר הפעלה לטיולית. עד היום ניתן היה לקבל היתר, רק אם המבקש היה בעל היתר כזה לפני 28.02.93. וביקש לחדש אותו. תיקון צמיגים ואבובים: עובד מפעל לתיקון צמיגים ואבובים, לא יתקין בגלגלי הרכב צמיגים חדשים שחלפו 6 שנים ממועד יצורם.24 חודשים מיום יצור (חידוש) צמיגים משומשים. מועד יצור: הוא המועד המוטבע על הצמיג בידי יצרנו או בידי מי שחידש אותו. כפל או חידוש רישיון נהיגה או רכב: כל הנפקת רישיון נהיגה או רישיון רכב באמצעות המענה הקולי 5678*, או באמצעות האינטרנט או באמצעות המכונות הממוחשבות, תעלה 27 ₪ בלבד במקום 52 ₪ חסכון של 25 ₪ עמלת פקיד. תקנה 508 (ב): התקנה דנה בהסעה על פי מונה. תת סעיף חדש, שדן היכן יוצב המונה במונית. תקנה 545 : "שיטת הניקוד" ככלל חל שינוי בכל שיטת הניקוד להלן עיקרי השינוי. תת סעיף א: רשות הרישוי תנהל רישום לגבי כל נהג במאגר. כולל מידע שהתקבל לפי סעיף 10 לרשום הפלילי. תת סעיף ב: רשות הרישוי לא תרשום נקודות במרשם העבירות אם המידע יתקבל מעל 12 חודשים ממועד ההרשעה. תת סעיף ג1: "חדש" הודיעה המשטרה כי נהג ערער על הרשעתו, לא תביא רשות הרישוי את הנקודות בחשבון עד לסיום הערעור. תקנה 546: תת סעיף (ב) בוטל. הוסף לתקנה 545. כתת סעיף ג1.

תקנה 547 : סיכום נקודות וצבירתן. תת סעיף א: רשות הרישוי תסכם מחדש את מספר הנקודות בכל פעם שחל שינוי במספר הנקודות. לעניין זה "נקודות תקפות" שטרם חלפו התקופות האמורות בסעיפי משנה ב' ו-ג'.( עד 22 נקודות יהיו תקפות לשנתיים, צבירת יותר מ-22 נקודות יוארך תוקפן ל- 4 שנים מיום ביצוע העבירה). תת סעיף ג1: "חדש" מועד רישום הנקודות אינו משפיע על מניין התקופות לפי סעיפים ב' ו-ג'. תת סעיף ד: בוטל. קבע שנקודות שהוטל עליהם אמצעי תיקון יהיו תקפות כל עוד לא בוצע התיקון. תת סעיף ה: חדלו הנקודות להיות תקפות ולאחר מכן נרשמו לנהג נקודות בשל עבירה שבוצעה בתוך התקופה האמורה בסעיפי משנה ב' ו- ג', יראו כל הנקודות כנקודות תקפות.

תקנה 549 : הטלת אמצעי תיקון. תת סעיף ב: נהג שלחובתו 24 עד 34 נקודות, יחויב לקבל הדרכה בנהיגה נכונה מטעם משרד הרישוי ולעמוד בהצלחה במבחן. ואולם לא יבצע זאת לפני שיעמוד בהדרכה שחויב עפ"י תקנת משנה א' ויעמוד בהצלחה במבחן. תת סעיף ב1: (חדש) על אף האמור בתקנות משנה א' ו-ב', לא יחויב נהג בהדרכה בטרם חלפה שנה מאז שחויב באותה הדרכה. תת סעיף ד: נהג שלחובתו 72 נקודות תקפות או יותר, או נהג שהוטלה עליו פסילה בגין צבירת 36 נקודות. וטרם חלפו 6 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות שבגללן קיבל שלילה. רישיונו יישלל ל-9 חודשים.

תקנה 551 : ביצוע אמצעי תיקון. תת סעיף ג1: (חדש) הטילה רשות הרישוי אמצעי תיקון ו פסילה, היא תתחיל מיום שקבעה רשות הרישוי בהודעתה. במניין הימים לא יחושבו הימים עד הפקדת הרישיון. תת סעיף ה: חלפו 6 חודשים מיום שהודיעה רשות הרישוי על אמצעי התיקון ונהג לא ביצע את התיקון רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו. קיבל הנהג את ההודעה יפקיד את רישיונו תוך 7 ימים.

תקנה 557 (א): אין שינוי בתקנה אולם כותרת התקנה שונתה."רישיון שפקע תוקפו שהומצא לרשות או שאבד."

תקנה 557 (ה): תת סעיף חדש. בעל רישיון שחלה עליו פסילה והפקיד את רישיונו, וחלה פסילה נוספת אחרת ימציא לרשות את האישור שקיבל על הפקדה קודמת מהרשות. עד שלא ימציא אישור זה, לא תתחיל להיספר תקופת הפסילה השנייה.

תמרורים: תמרורי אזהרה והתראה: נוספו תמרורים 151 ו-151פ (מואר) המזהירים על תאונה.

הוראות שעה:

הוראות שעה לרכבת קלה: לתקנות התעבורה, נוספה הוראת שעה וכפי שציינתי, תיכנס לתוקף מספטמבר 2010. מדובר בהוראת שעה המתפרסת על שני עמודים, בחלק ראשון מדובר בהגדרות, תקנות התעבורה 144 ו- 145 הדנות בתאונות דרכים ובנושא מהירות, יחולו גם על הרכבת הקלה. מהירותה תהיה בשטח העיר עד 50 קמ"ש ואם הוצב תמרור ב- 20 עפ"י המהירות המופיעה בתמרור. נושא עצירה וחניה: בתקנה 72 הדנה בנושא עצירות, לא יופיעו ההגבלות הבאות לגבי עצירה או חניה בתחום שטח הרכבת הקלה. מרחק העצירה לפני מחסום, מסילת רכבת קלה יהי 2 מטר מפס המסילה הקרוב.מתחום רציף של תחנה מקומית, מרחק העצירה יהיה 20 מטר לפני ואחרי תחום הרציף. אלא, אם נותרו 8 מטרים מהפס הקרוב עד קצה המיסעה שממול/

איסור הליכה ונסיעה: לא ילך אדם בנתיב רכבת מקומית אלא לשם חצייתו. במקום שהותר לכך, הוא האמור גם לגבי חציית נתיב הנסיעה ברכב.

C כל הזכויות שמורות. אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה ללימוד תאוריה. מוציא לאור של ספרי לימוד תאוריה, מולטימדיה - למד נהיגה בדרך הקלה, למד תיאוריה ללא קריאה.